Dnes je Pátek, 14. června 2024, svátek má Roland
Kontaktní E-mail  

reklama - Sdružení Veleta, o.s.Reklama
 Články   Legislativa   Pomůcky   Adresář služeb   Poradna   Periodika   Servis pro NNO   Diskuse   Ankety   Kontakty  


Vyhledávání

 
hledat v textech zákonů
pouze ve zvolené oblasti

 
Oblasti

01. Obecně
02. Důchody
03. Příspěvky
Jednotlivá témata
04. Sociální služby
05. Telefonní stanice
06. Vzdělávání
07. Zaměstnávání
08. Podnikání
09. Daňové úlevy
10. Bydlení
11. Bariéry
12. Správní řízení
13. Pošta
14. Poradny
15. Působnost orgánů
16. Vzorová podání
 
Nejčtenější zákony


 
Info E-Mail

Máte-li zájem přijímat novinky našeho webu, zaregistrujte se.

 
   odhlásit

Počet odběratelů: 6171
 
Webinfo


 
 

Aktuálně
 Důchody  >> 
( 06.11.2007 )
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění.
zákon 40/2000 Sb. - Procentní míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti
 
07.10.2002, 14:07 - oblast " 03. Příspěvky "
02. Příspěvky poskytované podle vyhlášky č. 182/1991 Sb.

Vyhláška č. 182/1991 Sb., patří k nejvýznamnějším předpisům v sociální oblasti. Upravuje posuzování zdravotního stavu a pracovní neschopnosti, podmínky pro poskytování mimořádných výhod, problematiku příspěvků. Přestože příspěvky v ní obsažené jsou členěny na jednorázové a opakované, po obsahové stránce vycházejí ze dvou základních pojmů "těžce zdravotně postižený občan" a "občan s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí". Pojem "těžce zdravotně postižený občan" není ve vyhlášce přímo definován z ustanovení § 31 vyplývá, že vždy bude takovým občanem ten, komu byly přiznány mimořádné výhody jakéhokoliv stupně. Tím však tento pojem rozhodně není vyčerpán. Podle ustanovení § 33 ve vazbě na přílohu č. 4 vyplývá, že pod tento pojem je nutné zahrnout minimálně též osoby slabozraké a nedoslýchavé, ačkoliv ani slabozrakost ani nedoslýchavost není zdravotní indikací pro přiznání mimořádných výhod. Oproti tomu pojem "občan s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí" je definován v příloze č. 5 a zpravidla upřesněn vdaném ustanovení.

A. Posuzování zdravotního stavu a pracovní neschopnosti

Ošetřující lékař posuzovaného občana vyhotovuje zdravotnickou dokumentaci pro posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti občanů ve věcech sociálního zabezpečení, státní sociální podpory a sociální péče na základě vlastního vyšetření lékařských zpráv pořízených odbornými lékaři. Lékař okresní správy sociálního zabezpečení kontroluje správnost a úplnost zdravotnické dokumentace. Lékař okresní správy sociálního zabezpečení seznamuje posuzovaného občana s výsledkem posouzení, včetně poučení o možnostech dalšího postupu.

Okresní správa sociálního zabezpečení vyžádá zdravotnickou dokumentaci pro posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti občan nejpozději do tří pracovních dnů po doručení žádosti o dávku nebo službu sociálního zabezpečení nebo žádosti o dávku státní sociální podpory. Zdravotnické zařízení předkládá zdravotnickou dokumentaci okresní správě sociálního zabezpečení

 • do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost o zdravotnickou dokumentaci zdravotnickému zařízení doručena,
 • do 21 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost o zdravotnickou dokumentaci zdravotnickému zařízení doručena v případech, kdy je nutné lékařskou zprávu doplnit dokladem o dalším odborném vyšetření.

Právní úprava

ČÁST PRVNÍ

Posuzování zdravotního stavu a pracovní neschopnosti

§ 1

(1) Ošetřující lékař posuzovaného občana vyhotovuje zdravotnickou dokumentaci pro posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti občanů ve věcech sociálního zabezpečení, státní sociální podpory, důchodového pojištění a sociální péče na základě vlastního vyšetření a lékařských zpráv pořízených odbornými lékaři; jde-li o nemoc z povolání, činí tak na základě lékařské zprávy oddělení (kliniky) nemocí z povolání zdravotnického zařízení.

(2) Lékař okresní správy sociálního zabezpečení kontroluje správnost a úplnost zdravotnické dokumentace. Při posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti občanů přihlédne lékař okresní správy sociálního zabezpečení k výsledkům vlastního vyšetření a musí vycházet z lékařských zpráv a posudků vypracovaných odbornými lékaři o zdravotním stavu občanů. Lékař okresní správy sociálního zabezpečení seznamuje posuzovaného občana s výsledkem posouzení, včetně poučení o možnostech dalšího postupu.

§ 2

(1) Okresní správa sociálního zabezpečení vyžádá zdravotnickou dokumentaci pro posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti občana nejpozději do tří pracovních dnů po doručení žádosti o dávku nebo službu sociálního zabezpečení, žádosti o dávku důchodového pojištění nebo žádosti o dávku státní sociální podpory.

(2) Zdravotnické zařízení předkládá zdravotnickou dokumentaci podle odstavce 1 okresní správě sociálního zabezpečení

 1. do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost o zdravotnickou dokumentaci doručena zdravotnickému zařízení,
 2. do 21 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost o zdravotnickou dokumentaci doručena zdravotnickému zařízení v případech, kdy je nutné lékařskou zprávu doplnit dokladem o dalším odborném vyšetření.

(3) Lékaři okresní správy sociálního zabezpečení uskuteční zjišťovací lékařskou prohlídku v řízení o dávku nebo službu sociálního zabezpečení, v řízení o dávku důchodového pojištění nebo v řízení o dávku státní sociální podpory do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy okresní správa sociálního zabezpečení převzala úplnou zdravotnickou dokumentaci.

§ 3

Posudkové komise ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

(1) Posudkovými lékaři a tajemníky posudkových komisí ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (dále jen "ministerstvo") pověřuje ministerstvo své pracovníky se souhlasem těchto pracovníků. Dalšími členy posudkových komisí jsou odborní lékaři jednotlivých klinických oborů.

(2) Posudková komise ministerstva je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomen posudkový lékař, který je předsedou této komise, tajemník a další lékař. Posudková komise ministerstva se usnáší většinou hlasů a při rovnosti hlasů rozhoduje hlas jejího předsedy.

(3) Posudkový lékař, který je předsedou posudkové komise ministerstva, řídí jednání této komise, určuje její konkrétní složení, rozhoduje o zařazení jednotlivých případů k jednání a seznamuje posuzovaného občana s výsledkem posouzení, včetně poučení o možnostech dalšího postupu.

(4) K jednání posudkové komise ministerstva je možno se souhlasem posuzovaného občana přizvat na jejich žádost jiné občany a zástupce právnických osob, lze-li od nich očekávat, že přispějí k objasnění závažných okolností důležitých pro posudkový závěr.

(5) Bez souhlasu posuzovaného občana může být k jednání přizván ošetřující lékař posuzovaného nebo další odborný lékař, je-li to nezbytné v zájmu posouzení zdravotního stavu posuzovaného občana. Ošetřující lékař posuzovaného občana musí být k jednání přizván, požádá-li o to.

(6) Zástupce fyzické nebo právnické osoby, u které posuzovaný občan je nebo byl naposledy pracovně činný, zástupce odborové organizace a zástupce příslušného občanského sdružení zdravotně postižených se k jednání přizvou, jestliže o to požádají a posuzovaný občan s tím souhlasí.

(7) Pokud při jednání vyšetřuje lékař posuzovaného občana, činí tak v nepřítomnosti tajemníka posudkové komise ministerstva a osob uvedených v odstavcích 4 a 6.

(8) Ustanovení § 1 platí přiměřeně i pro posudkovou komisi ministerstva.

§ 4

Pro postup při posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti okresní správou sociálního zabezpečení se použije ustanovení § 3 odst. 4 až 7 přiměřeně.

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

B. Mimořádné výhody

Mimořádné výhody jsou poskytovány na základě zákona č. 100/1988 Sb. v platném znění, a vyhlášky č. 182/1991 Sb., v platném znění. Zákon č. 100/1988 Sb. obsahuje následující ustanovení:

Zákon č. 100/1988 Sb.

HLAVA PÁTÁ

Péče o těžce zdravotně postižené občany a staré občany

Právní úprava

§ 86

(1) Občanům těžce zdravotně postiženým, zejména nevidomým a občanům s těžkým postižením pohybového nebo nosného ústrojí, poskytují příslušné státní orgány služby, věcné dávky, peněžité dávky a bezúročné půjčky k překonání obtíží vyplývajících z jejich postižení. Zajišťuje se jim zejména společné stravování a rekreace, poskytuje pečovatelská služba a pomůcky potřebné k odstranění, zmírnění nebo překonání následků jejich postižení; místo těchto pomůcek může být poskytnut peněžitý příspěvek na jejich opatření.

(2) Občanům s těžkám tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, které podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost, se poskytují podle druhu a stupně postižení mimořádné výhody, zejména v dopravě nebo při potřebě průvodce; těmto občanům s těžkým zdravotním postižením jsou přiznány mimořádné výhody I. stupně, občanům se zvlášť těžkým zdravotním postižením jsou přiznávány mimořádné výhody II stupně a občanům se zvlášť těžkým zdravotním postižením a potřebou průvodce jsou přiznávány mimořádné výhody III. stupně. Stupeň mimořádných výhod osvědčuje průkaz mimořádných výhod, a to I. stupeň průkaz TP, II. stupeň průkaz ZTP a III. stupeň průkaz ZTP/P. Průkaz mimořádných výhod je veřejnou listinou. 67)

(3) Průkaz mimořádných výhod obsahuje údaj o přiznaném stupni mimořádných výhod, jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, fotografii občana, jeho podpis, datum vydání, označení orgánu, který průkaz vydal, a dobu platnosti průkazu. Podpis občana se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou. Doba platnosti průkazu mimořádných výhod od data jeho vydání může činit u občana ve věku

 1. do 20 let nejvýše 5 let,
 2. 20 až 50 let nejvýše 10 let,
 3. nad 50 let bez omezení.
(4) Platnost průkazu mimořádných výhod končí uplynutím doby v něm vyznačené, ohlášením jeho ztráty nebo krádeže, odnětím mimořádných výhod, smrtí občana nebo prohlášením za mrtvého anebo rozhodnutím příslušného orgánu. Příslušný orgán rozhodne o neplatnosti průkazu mimořádných výhod v případě, že průkaz obsahuje neoprávněně provedené změny nebo nesprávné údaje nebo došlo k podstatné změně podoby občana nebo je průkaz poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je narušena jeho celistvost.

(5) Vzory průkazů mimořádných výhod a požadavky na technické provedení fotografie občana stanoví prováděcí předpis.

(6) Stát je povinen poskytovat těmto osobám pomoc při pracovním zařazení a uplatnění, jakož i vytvářet podmínky pro jejich začlenění do společenského a veřejného života.

67) § 134 občanského soudního řádu

§ 86a

Občan, jemuž byly z důvodu úplné nebo praktické hluchoty přiznány mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP) nebo III. stupně (průkaz ZTP/P), má nárok na bezplatné poskytnutí tlumočnické služby formou úkonu pečovatelské služby při návštěvě lékaře, vyřizování úředních záležitostí a při zajišťování dalších nezbytných potřeb, a to v rozsahu nejvýše 24 hodiny za kalendářní rok.

§ 106 a

(1) Občan, kterému byly přiznány mimořádné výhody, je za účelem vydání průkazu mimořádných výhod (§ 86 odst.2) povinen předložit jednu fotografii, která odpovídá jeho současné podobě. Občan, kterému byl vydán průkaz mimořádných výhod, je povinen dbát, aby údaje uvedené v průkazu odpovídaly skutečnosti, chránit průkaz před poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím a ohlásit orgánu, který vydal průkaz, je občan povinen na výzvu předložit průkaz ke kontrole a odevzdat neplatný průkaz.

(2) Každý, kdo nalezne průkaz mimořádných výhod nebo má v držení průkaz mimořádných výhod zemřelého občana prohlášeného za mrtvého, je povinen jej neprodleně odevzdat kterémukoliv okresnímu úřadu. Stejnou povinnost má i občan, který ohlásil ztrátu průkazu mimořádných výhod, jestliže průkaz nalezne nebo jej jinak získá zpět. Okresní úřad, kterému je odevzdán průkaz podle předchozích ustanovení, je povinen jej odevzdat orgánu, který jej vydal.

Právní úprava

VYHLÁŠKA č. 182/1991 Sb.

§ 31

Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany

(1) Občanům starším jednoho roku s těžkým zdravotním postižením, uvedeným v příloze č. 2, která je součástí této vyhlášky, které podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost, se podle druhu a stupně postižení poskytují mimořádné výhody I., II. nebo III. stupně podle přílohy č. 3, která je součástí této vyhlášky.

(2) Vzory průkazů mimořádných výhod jsou uvedeny v příloze č. 8, která je součástí této vyhlášky; průkaz je obdélníkového tvaru o rozměrech 75 mm a 105 mm, je zhotoven z kartonu. Fotografie je přelepována destrukční hologramovou samolepkou, která je 13 mm široká a 30 mm dlouhá; samolepka obsahuje potisk písmeny TP, ZTP nebo ZTP/P. Fotografie pro vydání průkazu mimořádných výhod má rozměry 35 x 45 mm, odpovídá současné podobě občana, zobrazuje občana v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu. Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm.

POZNÁMKY:

 1. Podle čl. XV zákona č. 360/99 Sb., skončí platnost průkazů vydaných před 1. červencem 2000, nejpozději dnem 31. 12. 2001.
 2. Za vystavení průkazu se vybírá správní poplatek jehož výše činí 30 Kč za vydání originálu a 50 Kč za vystavení duplikátu.
Mimořádné výhody jsou podle závažnosti postižení rozděleny do třech stupňů. jejich obsah uvádí příloha č. 3, vyhlášky č. 182/1992 Sb., v platném znění.

Mimořádné výhody I. stupně spočívající:

 1. v nároku na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích
 2. v nároku na přednost při osobním projednávání věci, s výjimkou nákupu v obchodech, obstarávání placených služeb a vyšetření a ošetření ve zdravotnických zařízení.
Mimořádné výhody II. stupně zahrnující:

 1. výhody I. stupně
 2. nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji městské hromadné dopravy
 3. slevu ve výši 75% jízdného ve 2.třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní dopravě a slevu ve výši 62% v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy
Mimořádné výhody III. stupně zahrnující:

 1. výhody I. a II. stupně
 2. nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v místní i dálkové přepravě
 3. u nevidomých nárok na bezplatnou přepravu vodícího psa, pokud je nedoprovází průvodce.
Dále může být poživatelům výhod II. a III. stupně poskytnuta sleva ve výši 50% vstupného na kulturní a sportovní podniky.

O přiznání mimořádných výhod rozhoduje na žádost okresní úřad po posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem. Poživatelé výhod II. stupně s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo III. stupně mají nárok na vydání označení O1 od okresního úřadu. Toto označení je opravňuje stát na místech, kde je podle právního předpisu nebo místní úpravy stání zakázáno, pokud tím nedojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Vozidla s označením 01 mohou vjíždět i na místa označené dodatkovou tabulí s nápisem "Jen zásobování" nebo "Jen obsluha" a na místa, se zákazovou značkou s dodatkovými tabulemi "Mimo zásobování", př. "Mimo dopravní obsluhu".

CSZP vystavuje doporučení pro jednotlivé ÚMČ na vyhrazené parkovací stání v městě Brně i jeho prodloužení, disponuje smlouvou s Českým TELECOMEM a.s., která opravňuje vydat doporučení týkající se slevy (je odpuštěn paušální poplatek na nájem koncového telefonního zařízení, či na nájem speciálního koncového telefonního zařízení) držitelům:
 1. průkazu ZTP/P
 2. průkazu ZTP na úplnou či praktickou hluchotu
 3. jakýkoli stupeň bezmocnosti k důchodu (částečná, převážná, úplná)
Magistrát města Brna poskytuje příspěvky na provoz motorového vozidla, na zakoupení motorového vozidla, na individuální dopravu. Úřad městské části - odbor sociální poskytuje různé příspěvky týkající se zdravotně postižených - na bydlení, na provoz telefonní účastnické stanice - podmínka: sociálně potřebným těžce zdravotně postiženým občanům nebo občanům starším 70 let a žijícím osaměle, příspěvek občanům používajícím trvale ortopedické, kompenzační či jiné pomůcky (200,- Kč měsíčně) a na vybrané pomůcky přispívá až do výše 100% (polohovací zařízení do postele, motorový vozík pro invalidy, individuální úpravy automobilu, bezdrátový telefon,nájezdové lyžiny pro vozíčkáře atd.), příspěvek na rekreaci a lázeňskou péči sociálně potřebným občanům, na úpravu bytu či jednorázové příspěvky (peněžité a věcné dávky) - dle potřeby.

Toto oprávnění vyplývá z ustanovení § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Z ustanovení § 15 vyhlášky č. 30/2001, odst. 2 a 3 dále vyplývá, že vozidla s označením O1 mohou vjíždět i na místa označená dodatkovou tabulku s nápisem "Jen zásobování" nebo "Jen obsluha" a na místa, se zákazovou značkou s dodatkovými tabulkami "mimo zásobování", příp. "mimo dopravní obsluhu". Přiznání mimořádných výhod II. nebo III. stupně je zohledňováno i daňovými a poplatkovými předpisy, bližší podrobnosti jsou uvedeny v příslušných pasážích.

A. Zdravotní indikace pro přiznání mimořádných výhod I. - III. stupně

dle přílohy č.2 vyhlášky l82/l99l Sb., ve znění pozdějších předpisů

1) Mimořádné výhody I. stupně (průkaz TP) se přiznávají zejména v těchto případech postižení:

 1. ztráta úchopové schopnosti nebo podstatné funkční omezení horní končetiny (např. na pokladě anatomické ztráty, ochrnutí, mízního edému),
 2. anatomická ztráta jedné dolní končetiny od kloubu Lisfrankova (art. metatarso-tarsální) výše,
 3. podstatné funkční omezení jedné dolní končetiny (např. na podkladě těžké parézy),
 4. zkrácení jedné dolní končetiny přesahující 5 cm,
 5. pakloub kosti holenní,
 6. ztuhlost kolenního nebo kyčelního kloubu,
 7. stav po implantaci endoprotézy kyčelního nebo kolenního kloubu s dobrou nebo mírně porušenou funkcí operované končetiny,
 8. postižení cév dolní končetiny s těžkými trofickými změnami a se závažnou poruchou krevního oběhu, příp. varikosní komplex obou dolních končetin s obdobným postižením,
 9. záchvatová onemocnění spojená se ztrátou vědomí dostavující se alespoň několikrát měsíčně.
2) Mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP) se přiznávají zejména v těchto případech postižení:

 1. vrozené nebo získané defekty odpovídající stavům po amputaci v obou bércích nebo (u jednostranného postižení) v kloubu kolenním a výše,
 2. funkční ztráta jedné dolní končetiny, např. na podkladě úplného ochrnutí (plegie) této končetiny,
 3. současné amputační ztráty podstatných částí jedné dolní a horní končetiny,
 4. těžší funkčně významné parézy dvou končetin,
 5. pakloub stehenní kosti,
 6. stav po implantaci endoprotézy kyčelního nebo kolenního kloubu s výrazně porušenou funkcí operované končetiny,
 7. stavy po úrazech nebo nemocech páteře s následnými těžkými poruchami hybnosti,
 8. těžké obliterace tepen dolních končetin s výrazným funkčním a trofickým postižením,
 9. těžké kyfoskoliózy spojené s kardiopulmonální nedostatečností,
 10. vady a nemoci srdce s prokázanou chronickou oběhovou nedostatečností trvající i při zavedené léčbě,
 11. objektivně prokázaná dechová nedostatečnost těžkého stupně,
 12. pokročilá stadia Bechtěrevovy nemoci (počínaje IV. stadiem),
 13. úplná nebo praktická hluchota,
 14. chronické vady a nemoci interního charakteru trvale značně ztěžující pohybovou schopnost.
3) Mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P) se přiznávají zejména v těchto případech postižení:

 1. anatomická nebo funkční ztráta dvou končetin,
 2. současné ztuhnutí páteře i velkých kloubů v konečném stadiu Bechtěrevovy nemoci,
 3. závažné mentální postižení stupně imbecility nebo idiocie,
 4. úplná nebo praktická slepota obou očí,
 5. úplná nebo praktická hluchota u dětí do skončení docházky do základní školy.
 6. trvalé nebo dlouhodobé těžké multiorgánové selhávání, pokud podstatně omezuje pohybové nebo orientační schopnosti občana
4) U nemocí a vad neuvedených v této příloze, pokud podstatně omezují pohybovou nebo orientační schopnost, se funkční postižení porovnává s indikacemi uvedenými v bodech l až 3.

Příloha č. 5 k vyhl. č. 182/1991 Sb.

Zdravotní postižení, odůvodňující poskytnutí příspěvků na úhradu bytu, úhradu za užívání bezbariérového bytu nebo garáže, koupi, celkovou opravu a úpravu motorového vozidla.

Pro účely přiznání příspěvků na úhradu bytu, úhradu za užívání bezbariérového bytu nebo garáže, koupi, celkovou opravu a úpravu motorového vozidla se za těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí považují:

 1. amputační ztráta dolní končetiny ve stehně
 2. amputační ztráta obou končetin v bérci
 3. úplná obrna (plegie) nebo těžké ochrnutí (těžká paresa) dvou končetin
 4. ankylosa obou kyčelních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních kloubů pro těžké kontraktury v jejich okolí, ankylosa obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení jejich hybnosti pro těžké kontraktury v okolí, v obou případech se značně nepříznivým postavením těchto kloubů
 5. výjimečně obdobné těžké funkční poruchy na základě několika postižení pohybového systému,
 6. chondrodistrofie, pokud tělesná výška postiženého nepřesahuje 120 cm,
 7. anatomická nebo funkční ztráta končetiny.
Protože v praxi působí nejčastěji problémy, která postižení jsou zařazena pod písmenem f). K tomuto písmenu uvádím následující výklad:

Jedná se o kombinaci několika postižení pohybového systému s těžkými funkčními následky, například postižení poúrazová, ortopedická, revmatologická, vrozené kombinované těžké deformity pohybového ústrojí, osteopatie a myopatie různé etiologie, apod. To znamená, že občan je schopen lokomoce buď s opěrnými pomůckami nebo na invalidním vozíku, případně je zcela imobilní.

Za takový stav lze považovat např. revmatoidní artritidu ve III. a IV. stadiu, funkční třídu c) nebo d), při současné koxartróze nebo gonartróze, případně po TEP a při prokázaných degenerativních změnách páteře s opakovanými kořenovými projevy a motorickým deficitem, popřípadě po opakovaných operacích páteře s výrazně porušenou funkcí páteře. Jako příklady dalších postižení lze uvést kombinaci Bechtěrevovy nemoci v pokročilém stádiu a léčbě vzdorující dnavé artrózy nebo psoriatrické polyartritidy nebo některé z uvedených postižení může být kombinováno s postižením lymfatického, tepenného či žilního systému dolních končetin těžkého stupně, neovlivnitelným léčbou nebo dlouhodobě recidivujícím s trofickými defekty, vždy však z přímým a závažným účinkem na funkci pohybového nebo nosného ústrojí."

Právní úprava

C. Příspěvky jednorázové

§ 23

Peněžité a věcné dávky rodičům nezaopatřených dětí, těhotným ženám a nezaopatřeným dětem

Na úhradu jednorázových mimořádných výdajů se poskytují jednorázové peněžité a věcné dávky. Jednorázové peněžité dávky mohou být poskytnuty do výše 8 000,- Kč; ve výjimečných případech do výše 15 000,- Kč.

Toto ustanovení se poprvé použilo v roce 1998 na úhradu dálničních známek pro rodiče, neboť na rozdíl od § 32 není vázáno na podmínku sociální potřebnosti.

1. Jednorázové peněžité a věcné dávky

poskytované těžce zdravotně postiženým občanům a starým občanům, kteří jsou sociálně potřební na úhradu mimořádných nutných nákladů, které nemohou uhradit z běžných příjmů. Lze je poskytnout také těžce zdravotně postiženým občanům a občanům starým, kteří jsou umístěni v ústavu sociální péče, psychiatrické léčebně nebo léčebně pro dlouhodobě nemocné, na úhradu závazků krátkodobé povahy, které nemohou tito občané hradit ze svých příjmů. Výše uvedeným občanům se k uspokojování jejich běžných životních potřeb, které si pro nepříznivý zdravotní stav, věk nebo osamělost nemohou zabezpečit sami, mohou poskytnout též věcné dávky.

Dávky poskytují obce dle § 32.

§ 32

(1) Jednorázové peněžité dávky mohou poskytovat obce těžce zdravotně postiženým občanům a starým občanům, kteří jsou sociálně potřební, na úhradu mimořádných nutných nákladů, které nemohou uhradit ze svých běžných příjmů.

(2) Jednorázové peněžité dávky mohou poskytovat obce také těžce zdravotně postiženým občanům a starým občanům, kteří jsou umístěni v ústavu sociální péče, psychiatrické léčebně nebo léčebně pro dlouhodobě nemocné, na úhradu závazků krátkodobé povahy, které nemohou tito občané uhradit ze svých prostředků.

(3) Věcné dávky mohou obce poskytovat sociálně potřebným těžce zdravotně postiženým občanům a starým občanům k uspokojování jejich běžných životních potřeb, které si občané pro svůj zdravotní stav, věk nebo osamělost nemohou zabezpečit sami.

(4) Za věcné dávky se považuje zabezpečení namáhavějších pracovních úkonů nutných k provozu a údržbě domácnosti nebo jejich úhradu, popřípadě poskytnutí předmětů k uspokojování životních potřeb.

2. Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek

poskytovaný na pomůcky umožňující kompenzaci následků postižení. Příspěvek je určen pro tělesně, zrakově či sluchově postižené občany s podmínkou vrácení částky, pokud bude pomůcka převedena na jiného občana do pěti let od poskytnutí příspěvku. Podmínkou poskytnutí příspěvku je, že pomůcku plně nehradí ani nezapůjčuje příslušná zdravotní pojišťovna. Příspěvek se poskytuje ve výši, která umožňuje opatření pomůcky v základním provedení, čímž se rozumí takové provedení, které občanu plně vyhovuje a splňuje podmínky nejmenší ekonomické náročnosti. Demonstrativní výčet pomůcek, na něž se příspěvek poskytuje je uveden v příloze č. 4 vyhlášky.

Příspěvek mohou poskytnout okresní úřady dle § 33,

Právní úprava

§ 33

Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek

(1) Občanům těžce zdravotně postiženým mohou poskytovat okresní úřady peněžité příspěvky na opatření pomůcek, které potřebují k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svých postižení. Příspěvek se neposkytuje v případě, že potřebnou pomůcku propůjčuje nebo plně hradí příslušná zdravotní pojišťovna; pokud příslušná zdravotní pojišťovna hradí potřebnou pomůcku částečně, přihlédne se při stanovení výše příspěvku k této skutečnosti.

(2) Tělesně postiženým občanům mohou poskytovat okresní úřady příspěvky na pomůcky, které umožňují sebeobsluhu, samostatný pohyb nebo zachování zdravotního stavu, popřípadě na pomůcky na přípravu a realizaci pracovního uplatnění.

(3) Zrakově postiženým občanům mohou poskytovat okresní úřady příspěvky na pomůcky, které jim umožňují získávat informace nebo styk s okolím prostřednictvím hmatových nebo sluchových vjemů nebo prostřednictvím zbytků zraku, popřípadě na pomůcky na přípravu a realizaci pracovního uplatnění.

(4) Sluchově postiženým občanům mohou poskytovat okresní úřady příspěvky na pomůcky, které kompenzují ztrátu sluchu a přispívají k sociální adaptaci a jsou nezbytné ke styku s okolím.

(5) Příspěvky mohou poskytnout okresní úřady na opatření zvláštních pomůcek uvedených v příloze č.4, která je součástí této vyhlášky. Na úhradu nákladů spojených se zácvikem pro používání pomůcek uvedených v příloze č. 4, která je součástí této vyhlášky, mohou okresní úřady poskytnout příspěvek v plné výši prokázaných nákladů.

(6) Potřebuje-li občan uvedený v odstavcích 2 až 4 k překonání následků těžkého zdravotního postižení rehabilitační nebo kompenzační pomůcku, která není uvedena v příloze č. 4, která je součástí této vyhlášky, mohou mu okresní úřady poskytnout příspěvek na opatření takové pomůcky ve stejné výši jako je příspěvek stanovený v příloze č. 4, která je součástí této vyhlášky, na srovnatelnou pomůcku.

(7) Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek podle odstavců 1až 6 se poskytuje ve výši, která umožňuje opatření pomůcky v základním provedení, čímž se rozumí takové provedení, které občanu plně vyhovuje a splňuje podmínky nejmenší ekonomické náročnosti.

(8) Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek lze poskytnout, jen zaváže-li se žadatel písemně předem, že vrátí příspěvek nebo jeho poměrnou část v případě, že

 1. zvláštní pomůcka, na jejíž opatření byl příspěvek poskytnut, přestane být před uplynutím 5 let ode dne vyplacení příspěvku jeho vlastnictvím,
 2. do 6 měsíců ode dne vyplacení nepoužije příspěvek na opatření zvláštní pomůcky, popřípadě použije jen část příspěvku.
Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevrací, v případě , že občan, kterému byl vyplacen, zemře.

(9) Okresní úřady mohou hradit výdaje spojené s výcvikem a odevzdáním vodícího psa nevidomým občanům až do výše obvyklých nákladů.

3. Příspěvek na úpravu bytu,

určený pro občany s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí a občanům nevidomým až do výše 70% prokázaných nákladů, max. do výše 50 000 Kč, nebo 100 000 Kč u příspěvku na úpravy bytu spojené s instalací výtahu v případě, že není možné použít šikmou schodišťovou plošinu. S podmínkou vrácení částky při změně bytu do deseti let. Příspěvek se poskytuje i na úpravu bytu v rodinném domku a mohou jej obdržet i rodiče nezaopatřeného dítěte od 3 let věku, které je postiženo těžkou vadou nosného nebo pohybového úst rojí nebo je nevidomé. Příspěvek mohou obdržet i jiné osoby, kterým bylo svěřeno nezaopatřené dítě do péče. Příspěvek na instalaci signalizace se poskytuje neslyšícím občanům a rodičům nebo osobám, kterým bylo svěřeno ne zaopatřené neslyšící dítě do péče. Při přiznávání příspěvku se přihlíží k příjmům a majetkovým poměrům občana a jeho rodiny.

Rozsah úprav se posoudí se zřetelem na závažnost a druh zdravotního postižení občana.

Příspěvek poskytují okresní úřady dle § 34.

§ 34

Příspěvek na úpravu bytu

(1)Občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí omezujícími ve značném rozsahu jejich pohyblivost a občanům nevidomým poskytují okresní úřady příspěvek na úpravu bytu, který užívají k trvalému bydlení.

(2)Pro účely přiznání příspěvku na úpravu bytu se považují za těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí zdravotní postižení uvedená v příloze č. 5 písmenech a) až g), která je součástí této vyhlášky.

(3)Za úpravy bytu se považuje zejména

 1. úprava přístupu do domu, garáže, k výtahu včetně schodů, k oknům a na balkón,
 2. úprava povrchu podlahy, ovládacích prvků domovní a bytové elektroinstalace, kuchyňské linky, popřípadě dalšího nábytku,
 3. rozšíření a úprava dveří,
 4. odstranění prahů,
 5. přizpůsobení koupelny a záchodu včetně vybavení vhodným sanitárním zařízením a lehce ovladatelnými bateriemi,
 6. instalace potřebné zvukové nebo světelné signalizace,
 7. zavedení vhodného vytápění,
 8. vybudování telefonního vedení,
 9. stavební úpravy spojené s instalací výtahu.
Rozsah úprav se posoudí se zřetelem na závažnost a druh zdravotního postižení občana.

(4) Výše příspěvku na úpravu bytu se určí se zřetelem na příjmy a majetkové poměry občana a jeho rodiny, a to až do výše70 % prokázaných nákladů účtovaných fyzickými nebo právnickými osobami za materiál a práce spojené s nezbytnými výdaji, včetně projektových prací, nejvýše však

 1. 50 000 Kč nebo
 2. 100 000 Kč u příspěvku na stavební úpravy spojené s instalací výtahu, který je poskytován z toho důvodu, že nelze použít šikmou schodišťovou plošinu.
(5) Příspěvek na úpravu bytu je možno poskytnout i formou zálohy, nejvýše však ve výši 50 % předpokládané výše příspěvku.

(6) Příspěvek na úpravu bytu poskytne okresní úřad jen tehdy, zaváže-li se žadatel písemně předem, že příspěvek (zálohu)vyúčtuje do tří let od zahájení řízení, příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátí v případě, že byt vymění, byt prodá nebo dojde-li k jiné změně užívacího nebo vlastnického práva k bytu před uplynutím deseti let od jeho poskytnutí, nebo vrátí poměrnou část příspěvku v případě, že plánované úpravy se neuskuteční v rozsahu podle schválené dokumentace a vyplacený příspěvek přesáhl 70 % skutečně vynaložených nákladů. Vrácení příspěvku nebo jeho poměrné části se nepožaduje, jestliže jeho výše nepřesáhla 5000 Kč nebo jestliže zemře občan nebo dítě, jehož rodiči byl poskytnut. Od vymáhání příspěvku je možno ve zřetele hodných případech upustit.

(7) Za podmínek uvedených v odstavcích 1 až 6 je možno příspěvek na úpravu bytu poskytnout i rodičům nebo osobám, kterým bylo nezaopatřené dítě svěřeno do péče rozhodnutím příslušného orgánu, jde-li o nezaopatřené dítě starší tří let, které je postiženo těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo je nevidomé.

Příl.4
REHABILITAČNÍ A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO TĚŽCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY
I. Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro tělesně postižené občany
Název pomůcky Nejvyšší výše příspěvku
1.Polohovací zařízení do postele 100 % z ceny
2.Obracecí postel 50 %
3. Vodní zvedák do vany 50 %
4. vypuštěno
5.Přenosný WC 100 %
6.Psací stroj se speciální klávesnicí 50 %
7.Motorový vozík pro invalidy 50 %
8.Židle na elektrický pohon 50 %
9.Přenosná rampa (pro vozíčkáře) 100 %
10.Zvedací zařízení vozíku na střechu automobilu 100 %
11.Zařízení pro přesun vozíčkáře do automobilu 100 %
12.Individuální úpravy automobilu 100 %
13.vypuštěno
14.Dvoukolo 50 %
15.Šikmá schodišťová plošina 100 %
16.Signalizační pomůcka SYM-BLIK 80 %
17.Koupací lůžko 50 %
18.Nájezdové lyžiny pro vozíčkáře 100 %
II. Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro sluchově postižené občany
Název pomůcky Nejvyšší výše příspěvku (z ceny)
1.Víceúčelová pomůcka pro sluchově postižené děti 100 % nejvýše 3000,- Kč
2.Signalizace bytového a domovního zvonku včetně instalace 100 %
3.Signalizace telefonního zvonku 100 %
4.Světelný nebo vibrační budík 50 %
5.Telefonní přístroj se zesílením zvuku pro nedoslýchavé včetně světelné indikace zvonění 75 % nejvýše 7000 Kč
6.Psací telefon pro neslyšící včetně světelné indikace zvonění*) 75 %
7.Přídavná karta k osobnímu počítači a programové vybavení emulující psací telefon pro neslyšící*) 75 %
8.Fax**) 75 %
9.Faxmodemová karta k počítači a programové vybavení emulující fax**) 75 %
10.Videorekordér 50 % nejvýše 7000 Kč
11.Televizor s teletextem 50 % nejvýše 7000 Kč
12.Doplnění stávajícího televizoru o dekodér teletextu včetně montáže 50 %
13.Přenosná naslouchací souprava s rádiovým nebo infračerveným přenosem 75 %
14.Přístroj k nácviku slyšení 50 %
15.Bezdrátové zařízení umožňující poslech televizního přijímače nebo jiného zdroje zvuku 50 %
16.Individuální přenosný naslouchací přístroj (nejde o elektronické sluchadlo) 50 %
17.Individuální indukční smyčka 50 %
18.Indikátor hlásek pro nácvik v rodině 75 %
*)Příspěvek lze poskytnout pouze na jednu z pomůcek uvedených v bodech 6 a 7.
**)Příspěvek lze poskytnout pouze na jednu z pomůcek uvedených v bodech 8 a 9
III. Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro zrakově postižené občany
Název pomůcky Nejvyšší výše příspěvku (z ceny)
1.Kancelářský psací stroj 50 %
2.Slepecký psací stroj 100 %
3.Magnetofon, diktafon 100 % nejvýše 4500 Kč
4.Čtecí přístroj pro nevidomé s hmatovým výstupem 100 %
5.Digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem 100 %
6.Kamerová zvětšovací televizní lupa 100 %
7.Digitální zvětšovací televizní lupa 100 %
8.Adaptér hlasového syntetizátoru pro nevidomé 100 %
9.Programové vybavení pro digitální zpracování obrazu 100 %
10.Tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé 100 %
11.Jehličková jednobarevná tiskárna 50 %
12.Zařízení pro přenos digitálních dat 100 %
13.Elektronický zápisník pro nevidomé s hlasovým nebo hmatovým výstupem 100 %
14.Elektronická komunikační pomůcka pro hluchoslepé 100 %
15.Kapesní kalkulátor s hlasovým výstupem 100 %
16.Slepecké hodinky a budíky s hlasovým nebo hmatovým výstupem 50 %
17.Měřicí přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem 50 %
18.Indikátor barev pro nevidomé 100 %
19.Elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé 100 %
20.Dvoukolo 50 %


(8) Příspěvek na instalaci signalizace uvedené v odstavci 3 písm. f) se poskytne rovněž neslyšícím občanům a rodičům nebo osobám, kterým bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím příslušného orgánu, jde-li o neslyšící nezaopatřené dítě.

4. Příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla,

poskytovaný občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí uvedenými pod písmeny a) - g), kteří jsou odkázáni na individuální dopravu. Výše příspěvku činí se zřetelem k majetkovým poměrům občana a jeho rodiny maximálně 100.000 Kč. Místo příspěvku na zakoupení motorového vozidla může být poskytnut příspěvek na jeho celkovou opravu v maximální výši 60.000 Kč. Občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, kteří sami řídí motorové vozidlo a pro své trvalé zdravotní postižení nezbytně potřebují zvláštní úpravu vozidla, se poskytne příspěvek v plné výši ceny takové úpravy. Přiznání tohoto příspěvku není podmíněno poskytnutím příspěvku na za koupení motorového vozidla. Součet příspěvků na zakoupení vozidla a příspěvku na celkovou opravu vozidla a na úpravu vozidla nesmí v období l0 let přesáhnout částku 200.000 Kč. Příspěvek mohou obdržet i rodiče nezaopatřeného dítěte staršího 3 let věku s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, nebo nevidomého, nebo mentálně postiženého, kterému byly přiznány mimořádné výhody III. stupně.

Důležité upozornění !

Nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona č. 155/1995 Sb. a podle výkladu MPSV není skutečnost, že dítě pobírá invalidní důchod na závadu přiznání příspěvku na zakoupení motorového vozidla rodičům dítěte, které jinak splňuje podmínky pro jeho přiznání a nepřekročí věk 26 let. Největší význam má tato skutečnost pro rodiče dětí, které jsou držiteli průkazu ZTP/P z důvodů zrakového nebo mentálního postižení.

Příspěvek nebo jeho část je nutno vrátit, pokud se stane motorové vozidlo vlastnictvím jiného před uplynutím 5 let nebo přestane být používáno pro dopravu nezaopatřeného dítěte. O příspěvek lze požádat znovu po uplynutí pěti let, nebo výjimečně lze poskytnout příspěvek jednou v období deseti let i dříve, došlo-li k poškození, zničení nebo odcizení vozidla, na které byl příspěvek poskytnut a je-li prokázáno, že žadatel toto poškození, zničení či odcizení nezavinil. V případě, že vozidlo bylo odcizeno, je však další podmínkou, že vozidlo bylo pro případ odcizení pojištěno. Přiznání příspěvku není podmíněno způsobilostí těžce zdravotně postiženého občana řídit motorové vozidlo. Příspěvek na zakoupení motorové ho vozidla nebo na celkovou opravu motorového vozidla lze poskytnout dvěma i více žadatelům na totéž motorové vozidlo za podmínky žití v domácnosti , nárok na příspěvek i jeho výše se posuzují u každého žadatele samostatně.

Velmi důrazně upozorňuji na nutnost vozidlo pojistit. Opomenutí této skutečnosti má v drtivé většině případů katastrofální následky. V případech odcizení, k nimž bohužel dochází stále častěji, nejenže zůstává postižený bez auta, ale navíc musí vracet příspěvek. Pojištěním vozidla se dá těmto následkům zabránit.

Příspěvek poskytují okresní úřady dle § 35,

Právní úprava

§ 35

Příspěvky na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla

(1) Příspěvek na zakoupení motorového vozidla nebo příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla se poskytne občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5 písmenech a) až g), který motorové vozidlo bude používat pro svou dopravu a který
 1. není umístěn k celoročnímu pobytu v ústavu sociální péče, popřípadě ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení,
 2. je odkázán na individuální dopravu.

Žije-li v domácnosti22), více občanů, kteří splňují podmínky uvedené ve větě první, poskytne se příspěvek na zakoupení motorového vozidla nebo příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla každému z nich.

(2) Příspěvek na zakoupení motorového vozidla nebo příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla se poskytne též rodiči nezaopatřeného dítěte, jde-li o dítě starší tří let
 1. s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5 písmenech a) až g),
 2. úplně nebo prakticky nevidomé nebo
 3. mentálně postižené, jehož mentální postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně. stupně z důvodu mentálního postižení, a rodič bude motorové vozidlo používat pro dopravu tohoto dítěte.
Za rodiče se považuje pro účely těchto příspěvků též osoba, které bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Pokud je dítě umístěno k celoročnímu pobytu v ústavu sociální péče, popřípadě ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení, je též podmínkou pro poskytnutí příspěvku podle věty první, že rodič dítě pravidelně navštěvuje. Příspěvek může být poskytnut jen jedné oprávněné osobě.

(3) Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí nejvýše 100 000 Kč, výše příspěvku na celkovou opravu motorového vozidla činí nejvýše 60 000 Kč. Výše příspěvku se určí zejména s ohledem na majetkové poměry žadatele a osob považovaných podle zákona o důchodovém pojištění za osoby jemu blízké23), které s ním žijí v domácnosti.

(4) Příspěvek podle odstavce 1 nebo 2 lze poskytnout opětovně nejdříve po uplynutí pěti let ode dne vyplacení předchozího příspěvku podle odstavce 1 nebo 2. Pokud žadatel vrátil příspěvek nebo jeho poměrnou část nebo bylo od vymáhání příspěvku upuštěno (odstavec 7), podmínka uvedená ve větě první neplatí.

(5) Jednou v období deseti let po sobě jdoucích lze výjimečně poskytnout příspěvek podle odstavce 1 nebo 2 před uplynutím pěti let ode dne vyplacení příspěvku podle odstavce 1 nebo 2, dojde-li k poškození, zničení nebo odcizení vozidla, na které byl příspěvek poskytnut, a je-li prokázáno, že žadatel toto poškození, zničení nebo odcizení vozidla nezavinil. V případě žádosti o příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla musí být též prokázáno, že je taková oprava nevyhnutelná. Zničením se rozumí takový stav, kdy motorové vozidlo nelze opravit za cenu nižší, než je obvyklá pořizovací cena motorového vozidla stejného typu a stáří v době podání žádosti o příspěvek. Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zakoupení motorového vozidla v případě odcizení dále je, že odcizené motorové vozidlo bylo pro případ odcizení pojištěno. Pro stanovení výše příspěvku podle věty první neplatí odstavec 8.

(6) Příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla se poskytne občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5. Podmínkou pro poskytnutí tohoto příspěvku je, že žadatel sám řídí motorové vozidlo a pro své trvalé zdravotní postižení zvláštní úpravu motorového vozidla nezbytně potřebuje. Příspěvek se poskytne v plné výši ceny takovéto úpravy, není-li dále stanoveno jinak.

(7) Příspěvek podle odstavce 1, 2 nebo 6 se poskytne, zaváže-li se žadatel písemně předem, že vrátí vyplacený příspěvek nebo jeho poměrnou část v případě, že
 1. motorové vozidlo, na jehož zakoupení, opravu nebo zvláštní úpravu příspěvek použije, přestane být před uplynutím pěti let ode dne vyplacení příspěvku jeho vlastnictvím,
 2. motorové vozidlo přestane být před uplynutím pěti let ode dne vyplacení příspěvku používáno pro jeho dopravu nebo pro dopravu dítěte uvedeného v odstavci 2,
 3. do dvou měsíců ode dne vyplacení příspěvku nepřestane být vlastníkem původního motorového vozidla, s výjimkou jednostopého motorového vozidla; za původní motorové vozidlo se nepovažuje motorové vozidlo, na jehož zakoupení nebo celkovou opravu je podána žádost o příspěvek, nebo
 4. do šesti měsíců ode dne vyplacení nepoužije příspěvek na zakoupení, opravu nebo úpravu motorového vozidla.
Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevymáhá v případě, že občan, kterému byl vyplacen, zemře do pěti let ode dne jeho vyplacení, nebo, jde-li o příspěvek vyplacený podle odstavce 2, když dítě přestalo splňovat podmínku nezaopatřenosti, avšak motorové vozidlo je nadále používáno pro jeho dopravu nebo když dítě zemřelo. V případě, že při poškození nebo zničení motorového vozidla, na něž byl poskytnut příspěvek, které tento občan nezavinil, je částka, kterou lze získat při změně vlastnictví tohoto motorového vozidla, prokazatelně nižší než částka, kterou je občan povinen podle věty první vrátit, lze od vymáhání příspěvku nebo jeho části upustit.

(8) Součet příspěvků vyplacených podle odstavců 1,2 nebo 6nesmí v období deseti let po sobě jdoucích přesáhnout částku 200 000 Kč. Od vyplacených částek se při určování součtu podle věty první odečítají částky, které žadatel vrátil podle odstavce7 v uvedeném období.

22) § 115 občanského zákoníku.
23) § 24 zákona č. 155/1995 Sb.

5. Příspěvek na provoz motorového vozidla

poskytovaný těžce zdravotně postiženým občanům, poživatelům mimořádných výhod II. stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou a III. stupně, pokud jsou držiteli nebo spoludržiteli motorového vozidla, s výjimkou nezaopatřených dětí. Jestliže byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně oběma manželům, rodiči a nezaopatřeným dětem nebo nezaopatřeným dětem, lze přiznat příspěvek každému z nich, pokud je motorové vozidlo používáno na jejich dopravu. Příspěvek se poskytuje na rok, jeho výše činí 9.124 Kč u III. stupně a u rodičů nezaopatřeného dítěte léčeného na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou, a 5.624 Kč u II. stupně. U občanů, kteří ze závažných důvodů ujedou více než 9000 km za rok se poskytuje navíc příspěvek ve výši 400 Kč u III. stupně a u rodičů nezaopatřeného dítěte léčeného na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou, a 200 Kč u II. stupně za každý započatých 500 km. U příspěvku na provoz motorového vozidla došlo k opětovnému rozdělení příspěvku zvlášť pro jednostopá vozidla, kde činí u držitelů průkazu ZTP/P 3.920,- Kč na rok, zatímco u dvoustopého 9.124,- Kč na rok a u držitelů průkazu II. stupně tj. ZTP 2.170,- Kč u jednostopého vozidla a 5.624,- Kč u ostatních vozidel. I zde je platnost roční.

Příspěvek poskytují okresní úřady dle § 36

Právní úprava

§ 36

Příspěvek na provoz motorového vozidla

(1) Příspěvek na provoz motorového vozidla se poskytne na období kalendářního roku občanu, který je držitelem motorového vozidla,

 1. jehož zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. nebo III. stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, a který bude používat toto motorové vozidlo pro svou pravidelnou dopravu,
 2. který toto motorové vozidlo bude používat pro pravidelnou dopravu manžela (manželky), dítěte nebo jiné blízké osoby, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo III. stupně, nebo
 3. který je rodičem nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, a to v době nezbytného léčení akutní fáze onemocnění v tomto zdravotnickém zařízení; za rodiče se považuje pro účely tohoto příspěvku též občan, kterému bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud se písemně předem zaváže, že vrátí poměrnou část vyplaceného příspěvku v případě, že přestane plnit podmínky pro přiznání příspěvku. Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevrací v případě, že zemře občan, kterému byl vyplacen nebo dítě jehož rodičům byl vyplacen.
(2) zrušen

(3) Příspěvek podle odstavců 1 a 2 lze z důvodů dopravy téže zdravotně postižené osoby poskytnout pouze jednomu držiteli motorového vozidla, a to tomu držiteli, kterého určí osoby, jež má být dopravována.

(4) Výše příspěvku činí pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně a pro rodiče dítěte uvedeného v odst. 1 písm. c) 3.920 Kč u jednostopého vozidla a 9.124 Kč u ostatních vozidel a pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně, 2.170 Kč u jednostopého vozidla a 5.624 Kč u ostatních vozidel. Pokud občan uvedený v odstavci 1 splňuje podmínky pro poskytování více příspěvků, snižuje se výše druhého a každého dalšího příspěvku o 420 Kč u jednostopého vozidla a o 2.124 Kč u ostatních vozidel. Jsou-li splněny podmínky pro přiznání příspěvku na provoz motorového vozidla až v průběhu kalendářního roku, výše tohoto příspěvku činí poměrnou část z uvedených částek.

(5) Občanu uvedenému v odstavci 1, který ze závažných důvodů ujede více než 9000 km za kalendářní rok, se výše příspěvku vyplaceného v tomto kalendářním roce zvýší
 1. o 400 Kč, jde-li o občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně, a pro rodiče dítěte uvedeného v odstavci 1 písm. c) nebo
 2. o 200 Kč, jde-li o občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně, za každých dalších započatých 500 km. Za závažné důvody se považuje zejména doprava do zaměstnání nebo zdravotnického zařízení a doprava dítěte do internátní školy nebo do ústavu sociální péče pro zdravotně postiženou mládež.
(6) Příspěvek podle odstavce 1 se vyplatí do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl příspěvek přiznán. Příspěvek podle odstavce 5 se vyplatí nejdříve po uplynutí kalendářního roku, na něž byl příspěvek podle odstavce 1 přiznán, nejpozději však do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl příspěvek podle odstavce 4 přiznán.

(7) zrušen

6. Příspěvek na individuální dopravu,

poskytovaný občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, uvedenými pod písm.a) -g) přílohy č. 5 k vyhl. č. 182/91 Sb. v platném znění , kteří nejsou vlastníky motorového vozidla a občanům nevidomým až do výše 6.000 Kč ročně. Příspěvek se poskytuje i rodičům nezaopatřeného dítěte léčeného na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou, a to po dobu nezbytného léčení akutní fáze onemocnění v tomto zdravotnickém zařízení, kteří nevlastní motorové vozidlo a nepobírají příspěvek na provoz motorového vozidla.

Příspěvek poskytují obce dle § 37,

Právní úprava

§ 37

Příspěvek na individuální dopravu

(1) Příspěvek na individuální dopravu se poskytne na kalendářní pololetí
 1. občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5 písmenech a) až g),
 2. občanu úplně nebo prakticky nevidomému nebo
 3. rodiči uvedenému v § 36 odst. 1 písm. c), který se pravidelně individuálně dopravuje a který není držitelem motorového vozidla nebo občanem uvedeným v § 36 odst. 1 písm b) nebo c), jenž je dopravován motorovým vozidlem, na jehož provoz je přiznán příspěvek podle § 36, zaváže-li se písemně předem, že vrátí poměrnou část vyplaceného příspěvku v případě, že přestane plnit podmínky pro přiznání příspěvku na individuální dopravu.
Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevrací v případě, že zemře občan, kterému byl vyplacen nebo dítě, jehož rodičům byl vyplacen.

(2) Výše příspěvku na individuální dopravu činí 6.000 Kč. Jsou-li splněny podmínky pro přiznání příspěvku až v průběhu kalendářního roku, výše tohoto příspěvku činí poměrnou část z částky uvedené ve větě první. Příspěvek se vyplatí do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl příspěvek přiznán.

7. Příspěvek na rekreaci a lázeňskou péči

poskytovaný nepracujícím důchodcům, kteří hradí poukazy na rekreaci a lázeňskou péči z vlastních prostředků. Příspěvek může být poskytnut důchodcům, jejichž důchod nepřesáhl částku 2.720 Kč u jednotlivce nebo 4.880 Kč u manželské dvojice až do plné ceny poukazu. Ostatním důchodcům, pokud výše jejich příjmu nepřesáhla částku 4.000 Kč u jednotlivce nebo 6.000 u manželské dvojice, až do výše 60 % ceny poukazu.

Je poskytován pověřenými obecními úřady dle § 38,

Právní úprava

§ 38

Příspěvek na rekreaci a lázeňskou péči

Příspěvek na úhradu na rekreaci a na lázeňskou péči může poskytnout pověřený obecní úřad nepracujícím důchodcům, kteří hradí poukazy na rekreaci a na lázeňskou péči z vlastních prostředků. Příspěvek může být poskytnut důchodcům, jejichž důchod nepřesáhl částku 2720 Kč u jednotlivce nebo 4880 Kč u manželské dvojice až do výše plné ceny poukazu. Ostatním důchodcům, pokud výše jejich důchodu nepřesáhla částku 4000 Kč u jednotlivce nebo 6000 Kč u manželské dvojice, až do výše 60 % ceny poukazu. Sociálně potřebným účastníkům rekreace a lázeňské péče může být přiznán příspěvek na výdaje na dopravu hromadnými dopravními prostředky až do výše skutečných nákladů.

8. Příspěvek na topnou naftu a zakoupení topných těles a dalších spotřebičů,

příspěvek je určen pro těžce zdravotně postižené občany a staré sociálně potřebné občany. Výše příspěvku může dosáhnout až 3.000 Kč ročně na topnou naftu a 2.500 Kč na zakoupení topných těles.

Příspěvek poskytují obce dle § 39,

Právní úprava

§ 39

Příspěvek na topnou naftu a zakoupení topných těles a dalších spotřebičů

Těžce zdravotně postiženým občanům a starým občanům, kteří jsou sociálně potřební, může obec poskytnout příspěvek na nákup topné nafty do výše 3000 Kč ročně v případě, že mají zavedeno vytápění bytu topnou naftou a vzhledem k vyššímu věku nebo zdravotnímu stavu není možné požadovat, aby přešli na jiný způsob vytápění bytu; občanům, jimž věk nebo zdravotní stav umožňuje, aby si obstarali jiný způsob vytápění bytu, může obec poskytnout jednorázový peněžitý příspěvek na zakoupení topných těles do výše 2500 Kč.

9. Příspěvek na zřízení a změnu připojení telefonní stanice,

příspěvek je určen pro sociálně potřebné a těžce zdravotně postižené občany, kterým byly poskytnuty mimořádné výhody III. stupně nebo občany, kteří jsou poživateli zvýšení důchodů pro bezmocnost. Výše příspěvku může dosáhnout až 1.000 Kč.

Příspěvek poskytují obce dle § 40,

Právní úprava

§ 40

Příspěvek na zřízení a změnu připojení telefonní účastnické stanice

Sociálně potřebným těžce zdravotně postiženým občanům, kterým byly poskytnuty mimořádné výhody III. stupně nebo občanům, kteří jsou poživateli zvýšení důchodu pro bezmocnost, může obec poskytnout
 1. příspěvek na zřízení účastnické telefonní stanice až do výše 1000 Kč,
 2. příspěvek při přeměně jejich účastnické stanice se skupinovým připojením na stanici se samostatným nebo podvojným připojením až do výše 1000 Kč.
10. Příspěvek zdravotně postižené mládeži po skončení přípravy pro pracovní uplatnění

svěřencům ústavů pro tělesně postiženou mládež, ústavů pro tuto mládež s přidruženým mentálním postižením a ústavů pro tělesně postiženou mládež s více vadami i občanům se změněnou pracovní schopností, kteří absolvovali přípravu pro pracovní uplatnění lze poskytnout při odchodu ze zařízení jednorázové peněžité příspěvky a věcné dávky ve výši 7.000 Kč, výjimečně až do výše 15.000 Kč.

Příspěvek poskytují obce dle § 41;

Právní úprava

§ 41

(1) Obce mohou svěřencům ústavů pro tělesně postiženou mládež, ústavů pro tělesně postiženou mládež s přidruženým mentálním postižením a ústavů pro tělesně postiženou mládež s více vadami a občanům se změněnou pracovní schopností, kteří absolvovali přípravu pro pracovní uplatnění, poskytnout jednorázové peněžité příspěvky a věcné dávky při odchodu z příslušného zařízení. Podmínkou je, že jejich úspory nepřesahují 7000 Kč a nikdo k nim nemá vyživovací povinnost nebo ji neplní.

(2) Jednorázový peněžitý příspěvek může být poskytnut ve výši 7000 Kč a je určen k nákupu věcí každodenní potřeby a k vybavení domácnosti; ve výjimečných případech může být tento příspěvek poskytnut až do výše 15000 Kč. Místo jednorázového peněžitého příspěvku mohou být poskytnuty věcné dávky.

(3) Jednorázový peněžitý příspěvek nebo věcnou dávku je možno poskytnout již jeden měsíc před odchodem svěřence z příslušného zařízení. Poskytne je obec, v jejímž územním obvodu se zařízení nachází.

D. Opakující se peněžité dávky

1. Příspěvek občanům používajícím trvale ortopedické, kompenzační či jiné pomůcky

lze poskytnout občanům používajícím tyto pomůcky na zvýšené výdaje související s tímto používáním až do částky 200 Kč měsíčně. Příspěvek je poskytován i nevidomým občanům, kteří jsou soustavně pracovně činní nebo se připravují na pracovní uplatnění nebo kteří jsou poživateli sirotčího důchodu a nejsou poživateli invalidního důchodu.

Příspěvek poskytují pověřené obecní úřady dle § 42,

Právní úprava

§ 42

Příspěvek na zvýšené životní náklady

(1) zrušen

(2) zrušen

(3) zrušen

(4) Občanům používajícím trvale ortopedické, kompenzační nebo jiné pomůcky mohou pověřené obecní úřady poskytovat příspěvek na zvýšené výdaje související s používáním těchto pomůcek, a to až do výše 200 Kč měsíčně.

(5) Nevidomým občanům, kteří jsou soustavně pracovně činní nebo se připravují na pracovní uplatnění soustavným výcvikem nebo studiem nebo kteří jsou poživateli sirotčího důchodu, mohou pověřené obecní úřady poskytnout příspěvek na zvýšené životní náklady ve výši 200 Kčs měsíčně. Příspěvek na zvýšené životní náklady se neposkytne nevidomému občanu, který je poživatelem invalidního důchodu.

2. Příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice,

určený pro sociálně potřebné těžce zdravotně postižené občany nebo občany starší 70 let, žijící osaměle. Výše příspěvku může být až do plné úhrady základní měsíční sazby za používání telefonní stanice.

Příspěvek mohou poskytnout pověřené obecní úřady dle § 43

Právní úprava

§ 43

Příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice

Sociálně potřebným těžce zdravotně postiženým občanům nebo občanům starším 70 let, kteří žijí osaměle, mohou pověřené obecní úřady poskytovat příspěvek do výše plné úhrady základní měsíční sazby za používání telefonní stanice.

3. Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže,

poskytovaný občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí a občanům nevidomým, kteří užívají bezbariérový byt ve výši rozdílu mezi běžným nájemným a nájemným bezbariérového bytu ve výši 400 Kč měsíčně. Úhrada za užívání garáže může být poskytnuta až do výše 200 Kč měsíčně.

Příspěvek poskytují pověřené obecní úřady dle § 45,

Právní úprava

§ 45

Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže

(1) Občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, které jsou uvedeny v příloze č. 5, která je součástí této vyhlášky, a občanům nevidomým, kteří užívají bezbariérový byt, poskytne pověřený obecní úřad opakující se peněžní příspěvek ve výši 400 Kč měsíčně.

(2) Občanům uvedeným v odstavci 1 může pověřený obecní úřad poskytovat příspěvek na úhradu za užívání garáže až do výše 200 Kčs měsíčně.

4. Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům,

který může být poskytnut úplně nebo prakticky nevidomému vlastníku vodícího psa na krmivo ve výši 800 Kč měsíčně.

Příspěvek může poskytnout pověřený obecní úřad dle § 46,

Právní úprava

§ 46

Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům

Úplně nebo prakticky nevidomému vlastníku vodícího psa může pověřený obecní úřad poskytnout příspěvek na krmivo pro tohoto psa, a to ve výši 800 Kč měsíčně.

5. Příspěvek na společné stravování,

který může být poskytnut sociálně potřebným těžce zdravotně postiženým občanům a sociálně potřebným starým občanům až do výše 12 Kč na jeden oběd. V mimořádných případech může být příspěvek zvýšen až o 15 %.

Příspěvek mohou poskytnout obce dle § 48.

§ 48

Příspěvek na společné stravování

Sociálně potřebným těžce zdravotně postiženým občanům a sociálně potřebným starým občanům mohou obce poskytovat příspěvek na společné stravování až do výše 12 Kč na jeden oběd. V mimořádných případech může být příspěvek zvýšen až o 15 %.

E. Bezúročné půjčky

Okresní úřady mohou poskytovat bezúročné půjčky občanům, kteří se octli v nepříznivé životní situaci a kterou mohou pomocí půjčky překonat a nemohou získat půjčku jinak. Po právní moci rozhodnutí o půjčce okresní úřad uzavře s občanem písemnou smlouvou obsahující ujednání o lhůtách splatnosti a výši splátek. Bez uzavření této smlouvy nelze půjčku poskytnout.

Půjčka hotovosti nebo účelově vázaná může být občanu poskytnuta nejvýš do 20 000 Kč za podmínky, že se ve smlouvě zaváže splatit ji nejpozději do pěti let od jejího poskytnutí.

Občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí uvedeným v příloze č.5 písmenech a) až g), může být poskytnuta půjčka na zakoupení motorového vozidla až do výše 40 000 Kč.

Právní úprava

§ 57

(1) Okresní úřady mohou poskytovat bezúročné půjčky občanům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a kterou mohou pomocí půjčky překonat a nemohou půjčku získat jinak.

(2) Po právní moci rozhodnutí o půjčce okresní úřad uzavře s občanem písemnou smlouvu 11) obsahující ujednání o lhůtách splatnosti a výši splátek. Bez uzavření této smlouvy nelze půjčku poskytnout.

11) § 341 občanského zákoníku.
§ 58

(1) Půjčka v hotovosti nebo účelově vázaná může být občanu poskytnuta nejvýše do 20 000 Kč za podmínky, že se ve smlouvě zaváže splatit ji nejpozději do pěti let od jejího poskytnutí.

(2) Občanům kteří splňují podmínky pro poskytnutí příspěvku podle § 35 odst. 1 nebo 2, může být poskytnuta půjčka na zakoupení motorového vozidla až do výše 40 000 Kč.

(3) Půjčku účelově vázanou převede okresní úřad na účet České státní spořitelny místně příslušné podle trvalého pobytu občana.

Zpet ZpětTisk upravit pro tisk

Copyright © 2000-2024 Sdružení Veleta, o.s., Developed by Robert Zaborowski, Pulzní magnetoterapie