Dnes je Neděle, 7. srpna 2022, svátek má Oldřiška
Kontaktní E-mail  

reklama - Sdružení Veleta, o.s.Reklama
 Články   Legislativa   Pomůcky   Adresář služeb   Poradna   Periodika   Servis pro NNO   Diskuse   Ankety   Kontakty  


Vyhledávání

 
hledat v textech zákonů

 
Oblasti

01. Obecně
02. Důchody
03. Příspěvky
04. Sociální služby
05. Telefonní stanice
06. Vzdělávání
07. Zaměstnávání
08. Podnikání
09. Daňové úlevy
10. Bydlení
11. Bariéry
12. Správní řízení
13. Pošta
14. Poradny
15. Působnost orgánů
16. Vzorová podání
 
Nejčtenější zákony


 
Info E-Mail

Máte-li zájem přijímat novinky našeho webu, zaregistrujte se.

 
   odhlásit

Počet odběratelů: 1582
 
Webinfo


 
 

Aktuálně
 Důchody  >> 
( 06.11.2007 )
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění.
zákon 40/2000 Sb. - Procentní míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti
 
06.09.2002, 18:34 - oblast " 15. Působnost orgánů "
Působnost orgánů

Působnost orgánů v sociálním zabezpečení upravují zejména zákony č. 582/1991, 114/1988 Sb. Přestože jde o na první pohled zcela nezáživnou problematiku, má znalost kompetencí velký význam. Je to dáno tím, že na rozdíl od některých jiných právních systémů, které počítají s tím, že občan nemusí vždy vědět, který orgán je pro vyřízení jeho problému kompetentní, a mají pro tento případ odpovídající nástroje, které občana chrání, v našem právním systému se v tomto směru striktně uplatňuje zásada, že neznalost zákonů neomlouvá. Není tedy zásadně povinností odeslat podání na správné místo. To může vést k celé řadě problémů, a někdy i k propadnutí lhůty, v níž bylo možné právo uplatnit. Proto je třeba mít alespoň základní představu o tom, který orgán v jaké věci je kompetentní vydat rozhodnutí. Následující části jsou proto vybrané citace příslušných právních předpisů.

Zákon 582/1991 Sb.

Působnost orgánů v sociální oblasti

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR

§ 4

Ministerstvo práce a sociálních věcí

(1) Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen"ministerstvo")

 1. řídí a kontroluje výkon státní správy v sociálním zabezpečení,
 2. řídí Českou správu sociálního zabezpečení,
 3. zajišťuje úkoly vyplývající z mezinárodních smluv v sociálním zabezpečení,
 4. zajišťuje úkoly související s dalším rozvojem sociálního zabezpečení.
(2) Ministerstvo posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů pro účely přezkumného řízení soudního ve věcech důchodového pojištění, pro účely odvolacího řízení správního, pokud napadené rozhodnutí bylo vydáno na základě posudku lékaře okresní správy sociálního zabezpečení, s výjimkou rozhodnutí podle § 6 odst. 4 písm. a) bod 6 a § 8a odst. 4, a pro účely odvolacího řízení správního, pokud napadené rozhodnutí bylo vydáno o odkladu, přerušení nebo zproštění výkonu civilní služby ze zdravotních důvodů podle zvláštních předpisů;46) za tím účelem zřizuje jako své orgány posudkové komise. Pro vydávání posudků podle předchozí věty se přiměřeně použijí ustanovení obecných předpisů o správním řízení.11)

(3) Ministr práce a sociálních věcí může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení, a může pověřit správy sociálního zabezpečení, aby odstraňovaly tvrdosti v jednotlivých případech.
11) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
46) § 4 odst. 1 zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě. § 4 nařízení vlády ČR č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby, ve znění nařízení vlády č. 85/1993 Sb.


ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

§ 5

Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení

 1. rozhoduje

  1. o dávkách důchodového pojištění, pokud není v tomto zákoně stanoveno, že o nich rozhoduje jiný orgán sociálního zabezpečení, a zařizuje výplaty těchto dávek,
  2. o povinnosti občana vrátit dávku důchodového pojištění poskytnutou neprávem nebo v nesprávné výši, pokud je o této dávce oprávněna rozhodovat,
  3. o povinnosti organizace nahradit neprávem vyplacené částky na dávce důchodového pojištění, pokud je o této dávce oprávněna rozhodovat,
  4. o odvoláních ve věcech, v nichž v prvním stupni rozhodla okresní správa sociálního zabezpečení,
  5. o odstranění tvrdostí, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení, pokud jí bylo v jednotlivých případech svěřeno,
 2. vybírá pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti podle zvláštního zákona,30)
 3. jedná před soudem v řízení o přezkoumání rozhodnutí ve věcech sociálního zabezpečení,
 4. plní úkoly při výplatě dávek sociálního zabezpečení do ciziny,
 5. řídí a kontroluje činnost okresních správ sociálního zabezpečení,
 6. dává souhlas ke změně pobytu práce neschopného občana při jeho odjezdu do ciziny,
 7. zajišťuje vydávání tiskopisů předepsaných podle tohoto zákona.

30) § 9 a 10 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
§ 5 zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění


Okresní správy sociálního zabezpečení

§ 6

(1) Okresní správy sociálního zabezpečení se zřizují pro obvody, které jsou shodné s územními obvody okresních úřadů.

(2) Na území hlavního města Prahy vykonává působnost okresní správy sociálního zabezpečení Pražská správa sociálního zabezpečení.

(3) Okresní správy sociálního zabezpečení plní v rámci své působnosti úkoly stanovené tímto zákonem, pokud není jinými obecně závaznými předpisy 8) stanoveno, že tyto úkoly plní jiný orgán.

(4) Okresní správy sociálního zabezpečení

 1. rozhodují
  1. ve sporných případech o vzniku a zániku nemocenského pojištění a důchodového pojištění,
  2. ve sporných případech o přiznání nebo nepřiznání dávky nemocenského pojištění, o jejím odnětí nebo snížení, o zastavení její výplaty a o jejím přiznání v menším než požadovaném rozsahu,
  3. zrušen
  4. zrušen
  5. o vrácení přeplatku na dávce nemocenského pojištění,
  6. o dobrovolných dávkách nemocenského pojištění,
  7. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně záloh, o penále a o přirážce k pojistnému na sociální zabezpečení,
  8. o tom, komu se mají vyplácet dávky nemocenského pojištění, jestliže výplatou do rukou dosavadního příjemce se nedosahuje účelu, pro který jsou určeny,
  9. o odstranění tvrdostí, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení, pokud jim bylo v jednotlivých případech svěřeno, a navrhují odstranění tvrdostí v ostatních případech,
  10. o pokutách za nesplnění povinností organizací a osob samostatně výdělečně činných (§ 120c) v sociálním zabezpečení,
  11. o době a rozsahu péče muže o dítě ve věku do čtyř let, péče o dítě ve věku do 18 let, je-li dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, a péče osoby pečující osobně o blízkou převážně nebo úplně bezmocnou osobu nebo částečně bezmocnou osobu starší 80 let,52)
  12. zrušen
  13. zrušen
  14. zrušen
  15. zrušen
  16. zrušen
  17. o započtení celého kalendářního roku do doby zaměstnání
  18. před 1. lednem 1976, jestliže člen jednotného zemědělského družstva nepracoval stanovený počet pracovních dnů, popřípadě jinak určený pracovní úvazek,
  19. o plné invaliditě nebo částečné invaliditě při přechodu z pracovní neschopnosti do plné invalidity (částečné invalidity) v případech stanovených tímto zákonem,
  20. o změněné pracovní schopnosti a změněné pracovní schopnosti s těžším zdravotním postižením, popřípadě o tom, že občan se nepovažuje za občana se změněnou pracovní schopností, jestliže se nepodrobil vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření a byl na tuto možnost upozorněn,
  21. o ukončení dočasné pracovní neschopnosti v případech stanovených tímto zákonem,
 2. poskytují dávky nemocenského pojištění bývalým zaměstnancům organizací, které zanikly, pokud k jejich poskytování nebyl určen nikdo jiný, a zařizují jejich výplatu,
 3. poskytují peněžitou pomoc uchazečům o zaměstnání a zařizují její výplatu,
 4. zrušeno
 5. zrušeno
 6. zrušeno
 7. provádějí nemocenské pojištění
  1. osob samostatně výdělečně činných,
  2. zaměstnanců malých organizací, na základě žádosti malé organizace nebo zaměstnance malé organizace sdělují výši vypláceného nemocenského zaměstnancům malé organizace za kalendářní měsíc pro účely splnění ohlašovací povinnosti podle §41 odst. 1, věty druhé a §50, odst. 1; tyto údaje se sdělují pouze o těch zaměstnancích, popř. těm zaměstnancům, jichž se tyto údaje, na základě těchto ustanovení týkají,
  3. občanů se změněnou pracovní schopností připravujících se pro pracovní uplatnění,
  4. studentů a žáků, kteří studují na vysokých nebo středních školách v zahraničí, pokud k jeho provádění není příslušný jiný orgán,
  5. dalších osob, jejichž nemocenské pojištění nelze provádět v žádné organizaci, a poskytují těmto občanůmdávky nemocenského pojištění po skončení jejich nemocenského pojištění v případech, kdy jsou ještě oprávněni uplatnit nárok na ně, a jejich rodinným příslušníkům, a zařizují jejich výplatu,
 8. vedou potřebnou statistiku a účetní evidenci předepsanou v sociálním zabezpečení,
 9. vedou evidenci pro účely důchodového pojištění osob samostatně výdělečně činných a občanů dobrovolně účastných důchodového pojištění,53) kteří si platí pojistné na důchodové pojištění,
 10. sepisují žádosti o dávky důchodového pojištění v případech stanovených tímto zákonem,
 11. opatřují a předkládají podklady pro rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o dávkách důchodového pojištění,
 12. navrhují České správě sociálního zabezpečení zápočet dob pojištění a náhradních dob pojištění ve sporných případech a zápočet doby vojenské služby v jiných než spojeneckých armádách, kterou konali povinně občané v době nesvobody, včetně doby zajetí,
 13. poskytují občanům a organizacím odbornou pomoc ve věcech sociálního zabezpečení,
 14. řídí provádění nemocenského pojištění v organizacích, v nichž se vyplácejí dávky nemocenského pojištění; zjistí-li, že organizace poskytla dávku v rozporu s platnými právními předpisy, dají příkaz, aby další poskytování dávky bylo zastaveno,
 15. dávají předchozí písemný souhlas
  1. k uznání pracovní neschopnosti za období delší než tři dny přede dnem jejího zjištění ošetřujícím lékařem,
  2. k uznání pracovní neschopnosti za období delší než tři dny přede dnem, v němž ošetřující lékař zjistil vážné důvody, pro které se občan nedostavil k lékařskému ošetření v den určený ošetřujícím lékařem,
  3. k uznání pracovní neschopnosti stejným ošetřujícím lékařem, který uznal a potvrzoval trvání předchozí pracovní neschopnosti ukončené rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení u téhož občana pro stejnou nebo obdobnou nemoc, s výjimkou akutního vzplanutí téže nemoci, a to v období sedmi dnů po ukončení předchozí pracovní neschopnosti rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení,
  4. k povolení změny pobytu na dobu delší než tři dny ošetřujícím lékařem práce neschopnému občanu, nejde-li o případ uvedený v § 5 písm. f),
 16. kontrolují
  1. plnění povinností občanů a organizací (malých organizací) v sociálním zabezpečení a plnění povinností plátců pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
  2. provádění nemocenského pojištění a hospodaření s jeho prostředky v organizacích, v nichž se vyplácejí dávky nemocenského pojištění,
 17. předkládají Ministerstvu vnitra ČR podklady potřebné k určení, popřípadě opravě rodných čísel občanů narozených do 31. prosince 1968,
 18. posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost občanů v rozsahu stanoveném tímto zákonem (§ 8) a se zřetelem k účelnému vynakládání prostředků na sociální zabezpečení též kontrolují lékařské podklady pro rozhodování o nároku a výši dávek nemocenského pojištění (§ 8a) a dodržování léčebného režimu práce neschopnými občany (§ 8b),
 19. vybírají pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti včetně záloh podle zvláštního zákona,32)
 20. provádějí předstihové řízení pro účely důchodového pojištění pro občany v případech, kdy tuto povinnost nemůže plnit organizace, pokud je o to občan požádá,
 21. vedou evidenci práce neschopných občanů,
 22. mohou převzít plnění některých úkolů spojených s prováděním nemocenského pojištění a důchodového pojištění zaměstnanců organizací, které neplní povinnosti při provádění nemocenského pojištění a důchodového pojištění,
 23. vydávají na žádost osob samostatně výdělečně činných potvrzení o výši měsíčního vyměřovacího základu pro stanovení záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti pro účely posouzení nároku na dávky státní sociální podpory.
 24. Navrhují Živnostenskému úřadu zrušení živnostenského oprávnění podnikateli, z důvodu neplnění závazků podnikatele vůči státu.

8) Zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění zákona č. 58/1964 Sb., zákona č. 87/1968 Sb., zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 8/1982 Sb., zákona č. 109/1984 Sb. a zákona č. 180/1990 Sb.
32) § 13 a 16 zákona ČNR č. 589/1992 Sb.
52) § 5 odst. 1 písm. r) a s), odst. 3 věta druhá a odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb.
53) § 6 zákona č. 155/1995 Sb.


Zákon č. 114/1988 Sb. v platném znění

Okresní správy sociálního zabezpečení Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

§2

(1) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen "ministerstvo")

 1. řídí a kontroluje výkon státní správy v sociálním zabezpečení
 2. zrušeno
 3. zrušeno
 4. zajišťuje úkoly související s dalším rozvojem sociálního zabezpečení.
 5. může zřizovat a spravovat zřízení sociální péče a ústavy sociální péče, které vykonávají diagnostickou službu,
 6. plní funkci dozoru nad poskytováním sociálních služeb organizacemi a občany,6) a ukládá opatření k odstranění zjištěných závad
(2) Ministr práce a sociálních věcí může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při provádění sociální péče.
6) §73a zákona o sociálním zabezpečení

OBEC

§ 32

zákona č. 114/1988 Sb. v platném znění

V samostatné působnosti

 1. rozhoduje o přijetí do ústavů sociální péče, které spravuje, o ukončení pobytu v nich, o přemístění do jiných ústavů, které spravuje, o úhradě služby v ústavech poskytované a o případné úhradě za služby poskytované v ostatních zařízeních sociální péče, pokud je spravuje
 2. zabezpečuje účast těžce zdravotně postižených občanů na společném stravování
 3. napomáhá zapojení těžce zdravotně postižených občanů do kulturního a společenského života,
 4. podílí se na řešení otázek bydlení těžce zdravotně postižených občanů
V přenesené působnosti rozhoduje

 1. o poskytování příspěvku na společné stravování
 2. o poskytování pečovatelské služby kterou zabezpečuje, a o úhradě za ni,
 3. o poskytování jednorázových peněžitých a věcných dávek, s výjimkou dávek, o nichž rozhoduje okresní úřad podle § 34 písm. a) až e).
§ 33

Pověřený obecní úřad11), dále rozhoduje

 1. o poskytování opakujících se peněžitých dávek zejména příspěvku na dietní stravování, příspěvku při péči o blízkou a jinou osobu a příspěvku, je-li jeho poskytování odůvodněno mimořádnými potřebami občana,
 2. o poskytování příspěvku na rekreaci a příspěvku na lázeňskou péči.

11) §60, písm. c) zákona ČNR . 367/1990 Sb., o obcích (obecní řízení).
Nařízení Vlády ČR č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady


OKRESNÍ ÚŘAD

§ 34

zákona č. 288/1991 Sb. v platném znění

(1) Okresní úřad rozhoduje

 1. o poskytování příspěvků na opatření zvláštních pomůcek občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, nevidomým a neslyšícím občanům,
 2. o poskytování příspěvků na koupi, na celkovou opravu a na provoz motorového vozidla a na úhradu pojistného,
 3. o poskytování příspěvků na úpravu motorového vozidla na ruční ovládání občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí,
 4. o poskytování příspěvků na úpravu bytu občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí a nevidomým občanům,
 5. o přiznání mimořádných výhod, 21)
 6. o poskytování bezúročných půjček,
 7. o přijetí do ústavů sociální péče, které spravuje, o ukončení pobytu v nich, o přemístění do jiných ústavů, které spravuje, o úhradě za služby v ústavech poskytované a o případné úhradě za služby poskytované v ostatních zařízeních sociální péče, pokud je spravuje,
 8. o poskytování pečovatelské služby, kterou zabezpečuje, a o úhradě za ni.
(2) Okresní úřad zabezpečuje pečovatelkou službu podle zvláštního zákona 21a) a rozhoduje o jejím poskytnutí

(3) Okresní úřad vydává průkazy mimořádných výhod, vede jejich evidenci a rozhoduje o jejich neplatnosti. okresní úřad, kterému byl odevzdán neplatný průkaz mimořádných výhod (§106a, zákona o sociálním zabezpečení), předá tento průkaz okresnímu úřadu, který jej vydal.
21) §86 odst. 2, zákona o sociálním zabezpečení.
21a) §86a zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 155/1998 Sb.
Zpet ZpětTisk upravit pro tisk

Copyright © 2000-2022 Sdružení Veleta, o.s., Developed by Robert Zaborowski, Pulzní magnetoterapie