Dnes je Středa, 18. května 2022, svátek má Aneta
Kontaktní E-mail  

reklama - Sdružení Veleta, o.s.Reklama
 Články   Legislativa   Pomůcky   Adresář služeb   Poradna   Periodika   Servis pro NNO   Diskuse   Ankety   Kontakty  


Vyhledávání

 
hledat v textech zákonů

 
Oblasti

01. Obecně
02. Důchody
03. Příspěvky
04. Sociální služby
05. Telefonní stanice
06. Vzdělávání
07. Zaměstnávání
08. Podnikání
09. Daňové úlevy
10. Bydlení
11. Bariéry
12. Správní řízení
13. Pošta
14. Poradny
15. Působnost orgánů
16. Vzorová podání
 
Nejčtenější zákony


 
Info E-Mail

Máte-li zájem přijímat novinky našeho webu, zaregistrujte se.

 
   odhlásit

Počet odběratelů: 1287
 
Webinfo


 
 

Aktuálně
 Důchody  >> 
( 06.11.2007 )
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění.
zákon 40/2000 Sb. - Procentní míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti
 
06.09.2002, 17:56 - oblast " 05. Telefonní stanice "
Telefonní stanice

Výhody pro zdravotně postižené poskytované Českým Telecomem.

Stejně jako v předcházejícím období poskytuje Český Telecom a.s. na základě dohody se Sdružením zdravotně postižených určité výhody .

Předmětem dohody je:

 1. Závazek Českého Telecomu k poskytování následujících výhod osobám těžce zdravotně postiženým uvedeným v § 29 odst. (2), písmeno g) a h) zákona o telekomunikacích:
  • slevy z cen stanovených Ceníkem vnitrostátních telekomunikačních služeb (dále jen Ceník) pro zřizování hlavních telefonních stanic (dále jen telefonních stanic) a jejich přeložení, pro přeměnu plně placené telefonní stanice na imobilní stanici (dále jen IS) a pro používání telefonních stanic;
  • zabezpečení přednostního zřízení resp. přeložení telefonních stanic;
  • pronájmu speciálně vybaveného koncového telefonního zařízení za cenu standardního koncového telefonního zařízení, dle ustanovení § 36 odst.(1) zákona o telekomunikacích v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 92/2001 Sb., ze dne 20. února 2001, kterou se stanoví seznam speciálně vybavených koncových zařízení.
 2. Výhody budou poskytovány u telefonních stanic, jejichž účastníky jsou:
  1. osoby, které jsou držiteli průkaz ZTP/P nebo osoby, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými,
  2. osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,
  3. rodiče (pěstouni) těžce zdravotně postižených dětí do patnácti let, jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou lékařskou kontrolu, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v této dohodě.
 3. Závazek Sdružení zdravotně postižených (dále jen SZdP) k zabezpečení nezbytné součinnosti při poskytování výhod u vybraných telekomunikačních služeb prostřednictvím Centra služeb pro zdravotně postižené (dále jen CSZP) v rozsahu stanoveném touto dohodou.
Podmínky pro poskytování výhod:

 1. ČESKÝ TELECOM zabezpečuje přednostní zřízení nebo přeložení telefonních stanic, dle podmínek Ministerstva dopravy a spojů, osobám vymezeným v čl. 2, odst. 2. této dohody na základě doporučení vydaného místně příslušným CSZP dle místa trvalého bydliště žadatele, a to za podmínek uvedených v této dohodě.
 2. ČESKÝ TELECOM poskytuje cenové zvýhodnění osobám uvedeným v čl. 2, odst.2. písmena a) a b). Osobám uvedeným v čl. 2, odst. 2. písmeno c) této dohody se neposkytují žádná cenová zvýhodnění.
 3. ČESKÝ TELECOM zřizuje nové IS, provádí jejich přeložení, provádí přeměny plně placených telefonních stanic na IS, výhradně pro fyzické osoby uvedené v článku 2, odstavci 2. písmeno a) a b) této dohody, které jsou starší 15 let, s výjimkou uvedenou v bodě 4. tohoto článku. Zřizuje se pouze jedna zvýhodněná IS, případně se provádí přeměna pouze jedné plně placené telefonní stanice na IS, a to v místě trvalého bydliště žadatele.
 4. Osobám dle čl. 2, odst. 2. písmena a) a b), které byly rozhodnutím soudu zbaveny způsobilosti k právním úkonům nebo osobám, kterým byla omezena způsobilost k právním úkonům, lze zřídit, přeložit IS nebo případně provést přeměnu plně placené telefonní stanice na stanici IS za podmínky, že osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům (s omezenou způsobilostí k právním úkonům) je v trvalé péči soudem ustanoveného opatrovníka a není umístěna v ústavu sociální péče. V případě takovýchto osob musí být Smlouva na zřízení hlavní telefonní stanice, Dodatek ke smlouvě - Přeložení/přemístěné hlavní telefonní stanice nebo Smlouva o převodu účastnictví hlavní telefonní stanice, doprovázená přeměnou plně placené telefonní stanice na IS, podepsána zákonným zástupcem a doložena
  • prohlášením zákonného zástupce
  • rozhodnutím soudu (úředně ověřenou kopií) ve věci zbavení (omezení) způsobilosti k právním úkonům.
 5. Nezletilé fyzické osobě starší 15 let dle čl. 2, odst. 2. písmena a) a b) lze zřídit, přeložit IS případně provést přeměnu plně placené telefonní stanice na IS pouze za podmínky, že nezletilá osoba je v trvalé péči rodičů (pěstounů) a není umístěna v ústavu sociální péče nebo v internátním školském zařízení. U nezletilých fyzických osob ve věku od 15 do 18 let, musí být Smlouva na zřízení hlavní telefonní stanice, Dodatek ke smlouvě - Přeložení/přemístěné hlavní telefonní stanice nebo Smlouva o převodu účastnictví hlavní telefonní stanice, doprovázená přeměnou plně placené telefonní stanice na IS, podepsána zákonným zástupcem a doložena prohlášením tohoto zákonného zástupce.
 6. Výjimka z časového pořadí žádostí o zřízení nebo přeložení telefonní stanice může být udělena pouze u jedné telefonní stanice v místě trvalého bydliště žadatele:
  • fyzickým osobám uvedeným v článku 2, odstavci 2., písmeno a), a b) této dohody, v případě, že jejih zdravotní stav vyžaduje neustálou lékařskou kontrolu;
  • fyzickým osobám uvedeným v článku 2, odstavci 2., písmeno c) této dohody, pouze za podmínky, že nezletilá osoba mladší 15 let je v trvalé péči rodičů (pěstounů) a není umístěna v ústavu sociální péče nebo v internátním školském zařízení.
 7. Veškeré žádosti o zřízení resp. přeložení IS nebo žádosti o převod účastnictví doprovázené přeměnou plně placené telefonní stanice na IS, i uplatněné žádosti o přednostní zřízení nebo přeložení telefonní stanice, musí být doloženy doporučením CSZP a podány u místně příslušného kontaktního místa ČESKÉHO TELECOMU.
 8. V případě převodu účastnictví doprovázeného přeměnou plně placené telefonní stanice na IS nebude účtována cena za používání telefonní stanice od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy byl požadavek uplatněn.
 9. IS, u kterých bylo poskytnuto cenové zvýhodnění, nesmějí být používány k podnikatelským účelům.
 10. V případě zániku podmínek pro ponechání IS, bude poskytování cenových výhod zastaveno od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy došlo k zániku podmínek.
 11. Účastník IS (případně jeho zákonný zástupce) je povinen informovat příslušné kontaktní místo ČESKÉHO TELECOMU a místně příslušného CSZP o všech skutečnostech, které mají vliv na poskytování cenových výhod u IS, případně na vyzvání příslušného kontaktního místa ČESKÉHO TELECOMU nebo CSZP prokázat, že i nadále trvají podmínky pro ponechání IS. V případě neoznámení takovýchto změn bude požadováno (případně i vymáháno) navrácení neoprávněně získaného majetkového prospěchu, a to od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy došlo k zániku podmínek pro ponechání stanice IS a v této souvislosti i poskytování cenových výhod.
 12. CSZP budou informovat žadatele o podmínkách pro zřízení, resp. přeložení IS nebo přeměnu plně placené telefonní stanici na IS, o podmínkách pro přednostní zřízení resp. přeložení IS a o podmínkách nájmu speciálně vybavených koncových telefonních zařízení za cenu standardního koncového telefonního zařízení, vyplývajících z této dohody.
Postup při vyřizování žádosti:

Abychom co možná nejvíce ulehčili žadatelům orientaci při podávání žádostí, nabízíme následující způsob:

Prvním krokem by měla být návštěva Centra služeb pro zdravotně postižené v okresním městě podle místa trvalého bydliště, kde žadatelům vydají příslušný formulář a poradí, jak správně postupovat.

 1. Při splnění podmínek uvedených v článku 3 této dohody platí následující postup:
  1. Žadatel o zřízení nebo přeložení IS, o převod účastnictví doprovázený žádostí o přeměnu plně placené telefonní stanice na IS, předloží CSZP
   • vyplněný tiskopis
    "Smlouva na zřízení hlavní telefonní stanice prostřednictvím koncového bodu veřejné telekomunikační sítě za účelem poskytování veřejné telefonní služby" - dále jen smlouva;
    "Přeložení/přemístění hlavní telefonní stanice - koncového bodu veřejné telekomunikační sítě za účelem poskytování veřejné telefonní služby" - dále jen přeložení HTS;
    " Smlouva o převodu účastnictví hlavní telefonní stanice - koncového bodu veřejné telekomunikační sítě za účelem poskytování veřejné telefonní služby"- dále jen převod účastnictví,
   • platný občanský průkaz a doklady potvrzující uváděné skutečnosti (průkaz ZTP, ZTP/P, potvrzení o pobírání zvýšeného důchodu pro bezmocnost, apod.),
   • v případě požadavku na pronájem speciálně vybaveného koncového telefonního zařízení vymezením druhu koncového zařízení lékařem - dle přílohy k vyhlášce č. 92/2001 Sb., kterou se vydává seznam speciálně vybaveného koncového zařízení, a to s ohledem na druh a rozsah zdravotního postižení;
   • v případě nezletilé fyzické osoby ve věku od 15 do 18 let - prohlášení zákonného zástupce,
   • v případě fyzické osoby starší 18 let zbavené způsobilosti (s omezenou způsobilostí) k právním úkonům - prohlášení zákonného zástupce a rozhodnutí soudu (úředně ověřenou kopii) ve věci zbavení (omezení) způsobilosti k právním úkonům.
  2. CSZP ověří úplnost a správnost uváděných údajů. V případě úplnosti a správnosti uvedených údajů doporučí osobám splňujícím podmínky stanovené touto dohodou zřízení IS, její přeložení, případně přeměnu plně placené telefonní stanice na IS, pronájem speciálně vybaveného koncového telefonního zařízení za cenu standardního koncového telefonního zařízení a to otiskem razítka a podpisem oprávněné osoby na odsouhlaseném formuláři (vzor uvedený v příloze č. 1). V opačném případě vrátí žádost k doplnění případně odmítne vydat doporučení.
  3. CSZP v případech trvale těžce zdravotně postižených spoluobčanů, jejichž zdravotní stav vyžaduje neustálou lékařskou kontrolu, může doporučit na odsouhlaseném formuláři (vzor uvedený v příloze č.1) i udělení výjimky z časového pořadí pro přednostní zřízení nebo přeložení jedné IS v místě trvalého bydliště žadatele.
  4. CSZP vede evidenci o vydaných doporučeních pro zřízení nebo přeložení IS, převod účastnictví doprovázený přeměnou plně placené telefonní stanice na IS, nájem speciálně vybavených koncových telefonních zařízení a to na evidenčních štítcích nebo na počítači. V případě použití počítače, musí být evidence uložena na disketách, které budou pravidelně aktualizovány. Na vyzvání příslušného kontaktního místa ČESKÉHO TELECOMU zpřístupní CSZP evidenci o vydaných doporučeních zaměstnancům ČESKÉHO TELECOMU, kteří se prokáží služebním průkazem, k ověření údajů o osobách využívajících cenového zvýhodnění v souvislosti s používáním stanice IS.
  5. CSZP v případě zániku podmínek nutných pro používání IS, pokud je o této skutečnosti nějakým způsobem informováno, bude bezprostředně informovat příslušné kontaktní místo ČESKÉHO TELECOMU.
 2. CSZP doporučí na odsouhlaseném formuláři udělení výjimky z časového pořadí pro přednostní zřízení resp. přeložení jedné telefonní stanice v místě trvalého bydliště osob uvedených v článku 2, odstavci 2, písmeno c) této dohody za následujících podmínek:
  1. žadatel musí mít uplatněnu Smlouvu na zřízení hlavní telefonní stanice, resp. Dodatek ke smlouvě - Přeložení/přemístění hlavní telefonní stanice u příslušného kontaktního místa ČESKÉHO TELECOMU;
  2. žadatel předloží CSZP vyplněný oddíl A a B formuláře žádosti o přednostní zřízení resp. přeložení telefonní stanice, vzor uvedený v příloze č.2;
  3. CSZP ověří úplnost a správnost uváděných údajů, zejména pak, zda zdravotní stav nezletilé osoby odpovídá uváděným skutečnostem. V případě úplnosti a správnosti uváděných údajů doporučí přednostní zřízení resp. přeložení telefonní stanice otiskem razítka a podpisem oprávněné osoby na odsouhlaseném formuláři, oddíl C (vzor uvedený v příloze č. 2). V opačném případě žádost vrátí k doplnění, případně odmítne vydat doporučení.
  4. CSZP bude písemně informovat žadatele o převzetí jeho žádosti a předání kontaktnímu místu ČESKÉHO TELECOMU. ČESKÝ TELECOM zabezpečí
   • přednostní zřízení resp. přeložení telefonní stanice v rámci svých možností,
   • informovanost žadatelů o konkrétních možnostech realizace,
   • zodpovídání konkrétních dotazů jednotlivým žadatelům.

Rozsah poskytnuté slevy:

 1. ČESKÝ TELECOM poskytne osobám uvedeným v článku 2, odstavci 2, písmeno a) a b) cenová zvýhodnění za poskytované telekomunikační služby v rozsahu stanoveném platným Ceníkem.
 2. Výše poskytovaného cenového zvýhodnění u IS vychází z cenových položek platného Ceníku. V případě změny nebo úpravy cen za telekomunikační služby, bude SZdP o těchto změnách informováno zasláním platného Ceníku a výše poskytovaných cenových zvýhodnění u jednotlivých IS bude přehodnocena dle nových cen.
 3. Ceny uvedené v Ceníku jsou stanoveny včetně DPH.
 4. Za přeměnu IS, u které bylo při zřízení poskytnuto cenové zvýhodnění, na plně placenou telefonní stanici se účtuje rozdíl mezi platnou cenou za zřízení planě placené stanice v době přeměny a skuečně zaplacenou cenou za zřízení IS.
 5. Rozdíl ceny se neúčtuje, jde-li o
  • zpětnou přeměnu IS na plně placenou telefonní stanici, u které byla při zřízení zaplacena plná cena;
  • zpětnou přeměnu IS na plně placenou telefonní stanici v případě úmrtí účastníka IS, který byl účastníkem této cenově zvýhodněné stanice alespoň 10 let.
 6. V případě přeměny plně placené telefonní stanice na IS není právní nárok na vrácení finanční částky rovnající se rozdílu mezi již uhrazenou cenou za zřízení plně placené telefonní stanice a cenou za zřízení stanice IS v době přeměny charakteru stanice.
Zpet ZpětTisk upravit pro tisk

Copyright © 2000-2022 Sdružení Veleta, o.s., Developed by Robert Zaborowski, Pulzní magnetoterapie